خوش آمدید تماس با ما درباره ما نظرخواهی ارسال مطلب برای ما
نشریه‌ی آیینه شماره 26 - مقاله
  • دیدگانی باز در عصر اطلاعات - دکتر امیررضا اصنافی

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 25 - مقاله

عناوین:

  • چکیده‌ای از مقاله مفهوم انسان کامل و نقش تبیین این مفهوم در مطالعات آینده‌پژوهی
  • هو، مثنوی ما دکان وحدت است
  • راهبردهای تولید علم
  • درآمدی بر تاریخ شفاهی
  • دانشگاه در آیینه تاریخ

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 24 - مقاله

عناوین:

  • درآمدی بر وب‌سنجی

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 23 - مقاله

عناوین:

  • علم‌سنجی ساختارمند (کل‌نگر)
  • نقش مجلات الکترونیکی رایگان در دسترسی به مقالات علمی

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 22 - مقاله

معماری تفکر، زیربنای سیاستگذاری‌های آموزشی

دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 21 - مقاله

عنوان:

گسترش آموزش آزاد رایانه‌ای گامی به سوی همگانی‌سازی علم و گسترش زبان - مهین‌ناز میردهقان

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده