خوش آمدید تماس با ما درباره ما نظرخواهی ارسال مطلب برای ما
نشریه‌ی آیینه شماره 28 - میزگرد

میزگرد ادبیات و بازار کار

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 26 - میزگرد

نسبت تاریخ و تأویل

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 25 - میزگرد

تعهد و تعلق سازمانی (۲)

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 24 - میزگرد

نهمین میزگرد نشریه آئینه: تعهد و تعلق سازمانی (وضعیت موجود دانشگاه، عوامل و موانع)

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 23 - میزگرد

 اساتید برتر از نگاه مدرسان نمونه دانشگاه شهید بهشتی

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 22 - میزگرد

هفتمین میزگرد نشریه آیینه: علوم انسانی، فناوری و اقتدار

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 21 - میزگرد

ششمین میزگرد آیینه دانشگاه - علوم و فناوری اقتدارآفرین

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده